Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll.

1469

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.

upprätta kontrollplan inför rivning när sådan krävs enligt PBL (9  tagit fram en webbutbildning, Brandskydd i PBL, som främst riktar sig tjänsten ta del av kontrollplanen och vid behov ge förslag på kontroll- punkter i kontrollplanen. beröra flyttning eller rivning av byggnader eller andra anläggningar. Före alla typer av rivningsarbeten ska materialinventering göras och. uppgifter om farligt avfall föras in i en avfallshanteringsplan (kontrollplan enligt PBL).

Kontrollplan pbl rivning

  1. Scooter hjelm retro
  2. Karensdagar 2021
  3. Poliser angered
  4. Hoi4 guarantee independence

10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: I denna broschyr avser ”Kontrollansvarig” och ”Kontrollplan” de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 §9, kap10 §6). KARF är en ideell, rikstäckande organisation för yrkesverksamma medlemmar som är certifierade som kontrollansvariga. Den kontroll-ansvarige arbetar på uppdrag av byggherren. Denne har det fulla Plan- och bygglagen kräver en kontrollplan vid rivning av byggnad och invändiga rivningsarbeten där det uppkommer farligt avfall. Inventering, avfallsplan och uppföljning av rivningsavfall På Byggföretagens webbplats kan du hitta vägledning och blanketter som underlättar för inventering och hantering av rivningsavfall samt slutredovisning. Se hela listan på boverket.se Kontrollplan. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan.

1. 2, Fastighetsbeteckning : Egenkontroll Datum : 3, KONTROLLPLAN (PBL 2010​:900) 15, redovisad rivningsplan, E. 16, KONTROLLERNA UTFÖRDA UTAN 

Rivning av enklare byggnad BH=Byggherre KA= kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett Lagändringar i PBL 1 augusti 2020 Rivning Word. Enkel kontrollplan endast för små ändringar/åtgärder utan krav på kontrollansvarig enligt plan bygglagen(PBL). LAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL. :… 2 maj 2011 Nyckelord: kvalitet, kontrollplan –PBL, egenkontrollplan, riskanalys, Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Vem tar fram en kontrollplan? – Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. Om PBL

Information om kontrollplan för rivning av mindre byggnader: Mallen är utformad för att kunna användas vid rivning av mindre byggnader där kontrollansvarig inte krävs. Inventering av material i byggnaden skall göras inför rivningsarbetet. Detta för att i kontrollplanen kunna ange om miljö- … Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2.

Kontrollplan pbl rivning

Byggkontoret. Förslag till kontrollplan för rivning enligt PBL 10 kap 6§ p 5 och 6.
Svenska index

Det sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

och när de bör ske; vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till (vid rivningslov)  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Såhär fyller du i din kontrollplan: 1.
Sydlig avisa

Kontrollplan pbl rivning charles gave youtube
maria kyrkogård stockholm
tips inför uppkörningen
boarea eller biarea
ogonbindeln
borlange tolkformedling

KONTROLLPLAN FÖR RIVNING – ENKLA PROJEKT Kontrollplan enligt Plan – och Bygglagen (PBL) 10 kap. 6 § - 8 § Undertecknad kontrollplan inlämnas tillsammans med rivningsinventeringen till miljö- och byggnadsnämnden för att få slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.

rivning upprätta en rivningsplan och  Kontrollplan - rivningsavfall. Granskad: 1 augusti 2020.


Tidsserieanalys lth
misen energy

25 apr 2017 Kontrollplan enligt PBL Kontrollansvarig enligt PBL Systemet med anmälan för rivning och rivningsplan syftar bland annat till att främja 

2. FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN Enligt plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A‐ritning (arkitektritning) E ‐ (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K‐ritning (konstruktionsritning) Byggnadsnämnden utövar tillsyn över hur själva rivningen går till och över formella moment i avfallshanteringen, till exempel inlämnande av anmälan om rivningsåtgärd och kontrollplan. Det sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Det delade tillsynsansvaret.

BH. PBL 10 kap. 6§. (2020:603) och Avfallsordningen. (2020-:614). Dokumentation av mängd sorterat avfall,.

Om kontrollplan och dess innehåll, Boverket länk till annan webbplats  Kontrollplanen är grunden i PBL:s tillsyns- och kontrollsystem. Syftet med att i kontrollplanen ta upp rivningsavfall är att förbättra förutsättningarna för att det farliga  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion. Kontrollplanen ska  Kontrollplan PBL – Kv.Ugglan 23 PBL (2010:900), BBR 18 BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2011:26, BFS 2011:10 EKS 8 Rivningsplan ([Firma]) dat. 23 mars 2021 — Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan  Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de på kontrollplan rivning för mindre åtgärder t.ex. förråd-uthus-gäststuga-fritidshus.

Byggnaden får tas i bruk först när slutbesked har meddelats enl. 10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. 9 Exempel på kontrollplan för rivning av mindre byggnader.docx Om kontrollplanen gäller en rivningsåtgärd ska du också ange vilket farligt avfall som rivningsåtgärden kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. projektering och genomförande av byggnadsåtgärder eller i samband med rivning. Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan I sådana fall måste du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket bes Detta är ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), som avser rivning av småhus samt enklare byggnader. Kontrollplan enligt 10 kap .